การอบรมเรื่อง แนวคิดและการบริหารงานก่อสร้างอุโมงค์เพื่อการพัฒนาระบบรถไฟไทย

วสท. ร่วมกับคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ จัดการอบรมให้วิศวกร รฟท. เกี่ยวกับเรื่องแนวคิดและการบริหารงานก่อสร้างอุโมงค์เพื่อการพัฒนาระบบรถไฟไทย ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ม.ค. 58 ถึงวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 58 ณ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ
EIT with TUTG has prepared the Special Lecture to SRT engineers regarding to Tunneling Concept and tunnel construction management for Thai Railway  during Monday 19 January 2015 to Friday 23 January 2015 at SRT Engineering School.

Tunnelling Seminar Program 20150119

S__7675926

SRT Engineering School Map