บรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างใต้ติดและอุโมงค์ โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน และกำหนดการบรรยายตามไฟล์แนบ (ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

flyer-Risk Management