โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” รุ่นที่ 2 (2nd Tunnelling in Soft Ground)

เรียน      สมาชิก วสท. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จะจัดโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” รุ่นที่ 2 (Tunnelling in Soft Ground) ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ ให้กับ สมาชิกวิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

ในการนี้  วสท. ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและบุคคลากรในหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ และค่าลงทะเบียนในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ วสท. ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” (Tunnelling in Soft Ground) ลงในเว็บไซต์หรือติดบอร์ดในหน่วยงานของท่าน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ  สระมูล)

ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเหตุ: ติดต่อประสานงานและส่งใบสมัคร น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

โทรศัพท์ 02 184 4600-9 ต่อ 511 โทรสาร 02 319 2710-1 Email: plally@gmail.com