โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” (Tunnelling in Soft Ground)

เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน”  (Tunnelling in Soft Ground)

เรียน       สมาชิก วสท. และผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา จะจัดโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” (Tunnelling in Soft Ground) ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 – 17.00 ณ ห้องประชุมแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 (สามย่าน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ ให้กับ สมาชิกวิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

ในการนี้  วสท. ได้พิจารณาเห็นว่าโครงการอบรมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรและหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ และค่าลงทะเบียนในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้ วสท. ขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” (Tunnelling in Soft Ground) ลงในเว็บไซต์หรือติดบอร์ดในหน่วยงานของท่าน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อภิชาติ  สระมูล)

ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หมายเหตุ: ติดต่อประสานงาน น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ

โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 511 โทรสาร 0-23192710-1

letter-seminar-soft Groud-menber  โบว์ชัวร์การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน_4_Page_1 โบว์ชัวร์การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน_4_Page_2  โบว์ชัวร์การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน_4_Page_3 โบว์ชัวร์การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน_4_Page_4  โบว์ชัวร์การฝึกอบรมอุโมงค์ในชั้นดินอ่อน_4_Page_5