การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี และคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ จะจัด การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ ห้อง Convention 1-2 ชั้น 2 โรงแรม WINTREE City Resort จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_001

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_004

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_003

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_002

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_006

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_005

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นหิน รุ่นที่ 3_4_007