อบรมเชิงวิชาการเรื่อง องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี จะจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง องค์ความรู้ในงานวิศวกรรมปฐพีและการนำไปประยุกต์ใช้ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีประสบการณ์ได้มานำเสนอความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ