All posts by Voraniti Chovichien

การบรรยายพิเศษเรื่อง “TUNNELLING BEST PRACTICE – STATE OF THE ART TUNNEL DESIGN SUPPORTED BY MODERN PLANNING TOOLS”

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd. จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง
“TUNNELLING BEST PRACTICE – STATE OF THE ART TUNNEL DESIGN SUPPORTED BY MODERN PLANNING TOOLS”
วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.
http://eit.or.th/seminar2.aspx?id=103

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์และการออกแบบดาดอุโมงค์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากโดยเฉพาะการนำเครื่องจักรกล(TBM) เข้ามาช่วยให้งานขุดเจาะดำเนินการได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบดาดอุโมงค์ประเภทต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ปลอดภัยและประหยัดมากที่สุด

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบดาดอุโมงค์ประเภท Non-reinforced, Pre-stressed concrete lining ในอุโมงค์ผันน้ำแรงดันสูง และเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินที่มีลักษณะบีบตัว (Squeezing Rock) คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “TUNNELLING BEST PRACTICE – STATE OF THE ART TUNNEL DESIGN SUPPORTED BY MODERN PLANNING TOOLS” โดยการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอุโมงค์ มาให้ความรู้ความเข้าใจกับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไปเพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิดและวิธีการออกแบบ โครงสร้างดาดอุโมงค์ดังกล่าว รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหินแบบบีบตัว (Squeezing Rock) อีกด้วย

 วิทยากร

Dr. Matthias Beisler  Managing Director South East Asia  ILF Consulting Engineers (Asia) Ltd.

 วัตถุประสงค์

                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการขุดเจาะอุโมงค์ในชั้นหินและให้มีความเข้าใจในวิธีดำเนินการในการก่อสร้างอุโมงค์ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้างต่างๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

กำหนดการ

13.30 – 14.00 น.     ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

14.00 – 14.15 น.     พิธีเปิด

                                กล่าวเปิดงานโดย  ดร.อภิชาติ  สระมูล ประธานคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

                                วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

14.15 – 15.00 น.     บรรยายพิเศษเรื่อง Tunnelling Best Practice – State of the Art Tunnel Design Supported by Modern Planning Tools”

                  วิทยากรโดย Dr. Matthias Beisler

14.15 – 15.00 น.     การบรรยาย Part 1

15.00 – 15.15 น.     พักรับประทาน ชา-กาแฟ

15.15 – 16.00 น.     การบรรยาย Part 2

16.00 – 16.30น.      ถาม-ตอบ

Brochure ILF_Page_1 Brochure ILF_Page_2

การประชุมคณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์ (TUTG) ครั้งที่ 1/2558

การประชุมคณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและงานอุโมงค์ (TUTG) ครั้งที่ 1/2558 วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร วสท.

ที่ประชุมได้แจ้ง Deadline สำหรับ Paper Submission ของงาน WTC 2015 – Croatia May 22-28, 2015 คือ February 1, 2015 ขณะนี้ มีบทคัดย่อจากประเทศไทยจำนวน 3 เรื่องจากทั้งหมด 600 กว่าเรื่อง

ต่อมาที่ประชุมได้สรุปผลการจัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ รฟท. ว่า ได้ผลตอบรับที่ดี มีผู้บรรยายต่างชาติจำนวน 5 คน พร้อมเสนอปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การอบรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นในครั้งต่อไป

ที่ประชุมได้สรุปผลการจัดทำ Website ของ TUTG และเสนอการจัดงาน ASEAN Tunnelling Conference ครั้งที่ 1 โดยจะมีรูปแบบการจัดคล้ายงาน ISUET คือ มีการสัมมนา บรรยาย มี Exhibition แต่ไม่มี Working Group เหมือนงาน WTC

งาน Tea Talk ครั้งที่ 1/2558 จะจัดขึ้นในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นสมควรจัดคอร์สการอบรมพื้นฐาน สำหรับบุคคลภายนอก โดยได้ระดมความคิดหัวข้อที่จะอบรม และจะร่างหลักสูตรมาหารือกันในการประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

S__6250513

S__6250515

S__6250519

S__6250520

S__6250521

TUNNELING CONCEPT AND TUNNEL CONSTRUCTION MANAGEMENT FOR THAI RAILWAY ON FRIDAY JANUARY 23, 2015

Tunneling Concept and tunnel construction management for Thai Railway during Monday 19 January 2015 to Friday 23 January 2015 at SRT Engineering School

Friday January 23, 2015

9.00-12.00            Basic Cost Estimation for Tunneling Works – Mr.Prasert Chantawiboon (Ch. Karnchang PCL)

13.00-16.00

Construction Management, Problems & Obstruction During Construction – Mr.Chawalit Lohseetong (MAA Consultants Co., Ltd.)

Case Study from MWA Project – Mr.Pesadate Tridate (MWA)

S__2793493

S__2793494

S__2793495

S__2793496

S__2793497

S__2793498