Category Archives: News & Activities

โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock) รุ่นที่ 2

 

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) จะจัดโครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นหิน” (Tunnelling in Rock)  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.30 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้วิศวกร มีความรู้ความเข้าใจในการก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นหิน  สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการออกแบบอุโมงค์ไปใช้อย่างเหมาะสม  เข้าใจขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และองค์ประกอบอื่นๆ อีกด้วย

Continue reading

บรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Risk Management in Tunnelling”ในวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างใต้ติดและอุโมงค์ โดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน และกำหนดการบรรยายตามไฟล์แนบ (ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

flyer-Risk Management

การบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว”

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.35 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้า เพื่อที่จะปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ให้โครงการมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น

ในการนี้ วสท. ได้พิจารณาเห็นว่าการบรรยายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรและหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามสิ่งที่ส่งมา(ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

 

brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_1 brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_2