การบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว”

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.35 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้า เพื่อที่จะปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ให้โครงการมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น

ในการนี้ วสท. ได้พิจารณาเห็นว่าการบรรยายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรและหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามสิ่งที่ส่งมา(ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

 

brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_1 brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_2

โครงการอบรมเรื่อง “อุโมงค์ในชั้นดิน” รุ่นที่ 2 (2nd Tunnelling in Soft Ground)

เรียน      สมาชิก วสท. ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฯ

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน

Continue reading

บรรยายพิเศษเรื่อง“Specifications and design of steel fibre sprayed concrete linings, segmental linings and vertical shafts”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดยคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายพิเศษเรื่อง“Specifications and design of steel fibre sprayed concrete linings, segmental linings and vertical shafts”…ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร สนับสนุนโดย Bekaert Maccaferri Underground Solutions