การบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว”

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง“การปรับปรุงโครงการเขื่อนพลังงานไฟฟ้าน้ำกง-2 แขวงอัตตะปือ ประเทศ สปป.ลาว” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 15.35 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร วสท. และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมอง รวมถึงเทคนิคการก่อสร้างเขื่อนพลังงานไฟฟ้า เพื่อที่จะปรับปรุงองค์ประกอบต่างๆ ให้โครงการมีประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้น

ในการนี้ วสท. ได้พิจารณาเห็นว่าการบรรยายดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรและหน่วยงานของท่าน โดยมีรายละเอียดของกำหนดการ ในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตามสิ่งที่ส่งมา(ประสานงานโดย นางสาวอารีรัตน์ อยู่คุ้มญาติ โทร. 02 184 4600-9 ต่อ 511 E-mail: plally@gmail.com) รับจำนวนจำกัด

 

brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_1 brochure tea talk 20170830 right tunnelling rev.1_Page_2