การบรรยายพิเศษเรื่อง “Segmental Tunnel Linings with Fibre Reinforced Concrete”

วันพุธที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
สนับสนุนการจัดงานโดยบริษัท สยาม เกเบียน จำกัด

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีในการก่อสร้างได้มีการพัฒนาไปค่อนข้างมาก รวมถึงเทคโนโลยีในการก่อสร้างอุโมงค์ก็เช่นเดียวกัน  เทคโนโลยีบางอย่างที่มีใช้แค่เพียงประเทศแถบยุโรป หรืออเมริกานั้น ได้พัฒนานำมาใช้ในแถบเอเชียแล้ว โดยผลิตภัณฑ์เส้นใยเหล็ก หรือ Steel Fibre นั้นก็เป็นหนึ่งในหลายผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายเข้ามาสู่ทวีปเอเชียในปัจจุบัน
ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัสดุ และเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการออกแบบ และก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน คณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการใช้งานเส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) มาให้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มเติมกับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป โดยจะเป็นการให้ความรู้ในภาพกว้าง และง่ายต่อการเข้าใจในหลักการโดยรวม

วิทยากร

DR.-ING. RALF WINTERBERG (PhD, MSc, CEng) TECHNICAL DIRECTOR – FIBRE DIVISION MACCAFERRI ASIA

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ในด้านหลักการออกแบบ การนำเส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) ไปใช้กับงานอุโมงค์รวมถึงนำเสนอตัวอย่างโครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินในภูมิภาคเอเชียที่ใช้เส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) ในปัจจุบัน ให้กับสมาชิกวิศวกร และบุคคลทั่วไป

Download: .PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.