แนะนำหนังสือ

แนะนำหนังสือ การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์

(Tunnelling and Underground Spaces in Thailand)

วางขายแล้วที่ วสท. ราคาเล่มละ 300 บาท

1 ปกหน้าหนังสือประวัติการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์เล่มนี้ได้ทำการรวบรวมประวัติการก่อสร้างอุโมงค์และงานขุดใต้ดินที่วิศวกรไทยและต่างประเทศได้เคยทำมาในประเทศไทยและถูกเก็บรวมไว้ในตามบริษัท หรือห้องสมุดขององค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ต้องอาศัยแรงกาย แรงใจ และความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ตลอดจนถึงวิศวกรหลายๆ ท่านในหลายองค์กรทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ โดยมีคณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG) เป็นเจ้าภาพในการสืบค้นหาข้อมูล รูปถ่ายการก่อสร้าง เพื่อเรียบเรียงให้ได้หนังสือที่มีคุณค่ายิ่งของวิศวกรไทยเล่มนี้

การรวบรวมประวัติ ปัญหาการก่อสร้าง ตลอดจนถึงประโยชน์คุณูปการของงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ที่ก่อสร้างมาในอดีตทำให้วิศวกรรุ่นใหม่ ได้ศึกษาเป็นบทเรียนในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดิน ตลอดจนถึงการเรียนรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ ในอดีต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ การแก้ปัญหาต่างๆ ในอดีต ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนรู้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาวงการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างใต้ดินที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนด้วยแล้ว พื้นที่ใต้ดินจะมีส่วนช่วยอย่างมหาศาลในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ทัศนียภาพ และพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ไม่เพียงแต่วิศวกรเท่านั้นที่ได้รับความรู้และประสบการณ์จากหนังสือเล่มนี้ แต่ยังทำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์จากหนังสือประวัติการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ที่ได้รวบรวมไว้นี้อีกด้วย

ปกหน้า / ปกหลัง
1 ปกหน้า  2 ปกหลัง

สารจากประธาน
3 สารจากประธาน

คำนำ, สารบัญ
4 คำนำ, สารบัญ

สารบัญ, บทนำ
5 สารบัญ, บทนำ

บทนำ
6 บทนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.