all_show_1038x350_Who

Who is TUTG?

TUTG เป็นกลุ่มวิศวกรนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่ร่วมกันทำงาน โดยการสนับสนุนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาการใช้งานพื้นที่ใต้ดินและการสร้างอุโมงค์ เพื่อประโยชน์ของประเทศและสังคมระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต การคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคพื้นฐานของไทยให้มีความก้าวหน้าจึงได้ผลักดันประเทศไทยสู่เวทีโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published.