“อภิมหาโครงการผันน้ำ 1,427 กิโลเมตร จากใต้สู่เหนือในประเทศจีน: ในมุมมองด้านงานวิศวกรรมปฐพี”

(The Mega South-to-North 1,427km Water Transfer Project in China: Geotechnical Aspects)

WaterTransfer01

การบรรยายพิเศษเรื่อง “อภิมหาโครงการผันน้ำ 1,427 กิโลเมตร จากใต้สู่เหนือในประเทศจีน: ในมุมมองด้านงานวิศวกรรมปฐพี” (The Mega South-to-North 1,427km Water Transfer Project in China: Geotechnical Aspects) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์งานการออกแบบและการก่อสร้างอภิมหาโครงการผันน้ำสายกลางจากใต้สู่เหนือของประเทศจีน ซึ่งมีระยะทางทั้งหมด 1,427 กิโลเมตร การก่อสร้างคลองลำเลียงน้ำที่มีหน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยใช้วิธีการขุดและการปรับระดับความลาดเอียงตามการออกแบบ และการออกแบบ ก่อสร้างช่วงลาดเอียงในบริเวณดินหลวมไม่อิ่มน้ำที่ขาดเสถียรภาพ ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร ถือว่าเป็นงานปฐพีที่มีความท้าทายมาก

Growing Need of Water Supply in South Asia

WaterTransfer02As much as we are discussing about global warming and climate change, we are also frequently hearing the growing need of water. There is a widening gap between water supplies and demands in many parts of the world – Asia is not an exception. According to the International Water Management Institute (IWMI), most of South Asia is already in a state of water scarcity, as is much of China.

At the same time, the population in this part of the world is set to expand as economic growth increases. Therefore, the threat of intense competition for water used in agriculture and industry can not be denied. These significant reasons should convince the countries in Asia to plan and implement new projects related to tackle water shortage in coming decades.

The Mega South-to-North 1,427km Water Transfer
Project in China : Geotechnical Aspects

WaterTransfer03The design and construction of the middle-route of China’s mega South-to-North Water Transfer Project (SNWTP) has been started. The 1,427 km middle-route project is expected to transport potable water from the Yangtze River to Beijing. A canal with a trapezoidal cross section formed by cut and fill slopes is proposed. The potential instability of these slopes passing through about 340 km unsaturated expansive soil zones imposes a major geotechnical challenge on the design and construction of the middle-route. A typical expansive soil cut slope, with and without grass cover, was therefore selected for a comprehensive and well-instrumented field study of the effects of rainfall infiltration. Artificial rainfall events were created during the field study. The performance of the slope in response to the changes in two independent stress variables (i.e., net stress and suction) was studied. The responses of a bare area and a grassed area on the selected slope were monitored and the influences of vegetation were investigated. In this seminar, some selected monitoring results from the field study will be presented and discussed. In addition, some recent centrifuge model tests on various protective schemes for the canal will be described and presented.

According to the Consultative Group on International Agriculture Research (CGIAR), Thailand is likely to experience a significant water shortage by 2015. This special lecture will provide a good reference for the engineers, planners and decision makers in Thailand in planning and designing future major water supply projects.

The Speaker

Professor Charles W.W. Ng, PhD, CEng, FICE, FASCE
Hong Kong University of Science and Technology

WaterTransfer04Dr. Charles W.W. Ng is full Professor at the Department of Civil and Environmental Engineering, the Director of Geotechnical Centrifuge Facility and an Associate Dean of Engineering at the Hong Kong University of Science and Technology. He obtained his Ph.D from the University of Bristol, UK in 1992; and subsequently joined the University of Cambridge before returning to Hong Kong in 1995. He was elected as an Overseas Fellow at Churchill College, Cambridge University in 2005. Professor Ng is a Charted Civil Engineer (CEng), a Fellow of the Institution of Civil Engineers (FICE), a Fellow of the American Society of Civil Engineers (FASCE), a Fellow of the Hong Kong Institution of Engineers (FHKIE) and recently elected as a Fellow of Hong Kong Academy of Engineering Sciences (FHKEng). Currently he is Associate Editor of the Canadian Geotechnical Journal. He has published over 200 papers on slope instability problems, behaviour of saturated and unsaturated soils, soil-structure interaction problems such as tunnels, piles and deep excavations. He is the main author of two text books including Soil-Structure Engineering of Deep Foundations, Excavations and Tunnels and Advanced Unsaturated Soil Mechanics and Engineering.

Download Article .PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.