การบรรยายพิเศษเรื่อง “Steel Fibre Reinforced Concrete – Material Technology for Underground and Industrial Floor Construction”

โดย Mr. Gan Cheng Chian

หลักการและเหตุผล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การเทคโนโลยีการใช้ Steel Fibre Reinforce Concrete (SFRC) ในโครงการก่อสร้างต่างๆ อาทิเช่น ในแผ่นพื้นของโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตโครงสร้างผนังอุโมงค์คอนกรีต (Precast Segmental Lining) รวมถึงการใช้ในรูปแบบของ Sprayed Concrete (SFRS) เพื่อเป็นผนังอุโมงค์ ได้แพร่หลายและเพิ่มขึ้นอย่างมาก รูปแบบการกระจายตัวของเส้นใยเหล็กที่กระจายตัวแบบสม่ำเสมอนั้นทำให้โครงสร้างคอนกรีตสามารถรับแรงได้มากขึ้น และทนทานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัสดุ และเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการออกแบบโครงสร้างพื้นคอนกรีต และโครงสร้างอุโมงค์คอนกรีต คณะกรรมการก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Steel Fibre Reinforced Concrete – Material Technology for Underground and Industrial Floor Construction” โดยการเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการใช้งานเส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) เสริมความแข็งแรงให้คอนกรีต มาให้ความรู้ความเข้าใจกับวิศวกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมและหลักการการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตโดยเสริมเส้นใยเหล็ก (SFRC) ทั้งในโครงสร้างใต้ดินและโครงสร้างพื้นคอนกรีต

วิทยากร
Mr. Gan Cheng Chian Technical Manager Bekaert Corporation

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองต่อการใช้วัสดุเส้นใยเหล็ก (Steel Fibre) ในการออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตใต้ดินและโครงสร้างพื้นคอนกรีต รวมถึงให้มีความเข้าใจในพฤติกรรมและหลักการการออกแบบคอนกรีตโดยเสริมเส้นใยเหล็กและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Presentation file:
Mechanism of Hooked Steel Fiber Reinforced Concrete
Design of fibre reinforced concrete floor and tunnel linings with 3D 4D & 5D steel fibres

Leave a Reply

Your email address will not be published.